MSK Реагент за FOAMING TEST

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАТЕРИАЛА

SDS / MSDS

 

1.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И НА ФИРМАТА / ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1.Идентификатори на продукта

Наименование на продукта                       MSK Реагент

Агент за оцветяване на урина

1.2.Съответни идентифицирани употреби на веществото или сместа и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби                       тестов реактив за разпенване

1.3. Подробности за доставчика и информационния лист за безопасност

Компания:                                        Turkinnova Group, мах. „Оруч Реис“,

бул. „Текстилкент“, № 41. Коза Плаза, ет. 11,

№ 41, Есенлер/Истанбул, Р.Турция

Телефон:                                           +90 532 278 44 44

                                                           +90 533 090 88 17

e-mail:                                                info@turkinnova.com

 

Спешен телефон                              +90 532 278 44 44(9,00 – 18,00) (работно време)

2.ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1.класификация на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [EU-GHS / CLP]

Дразнене на кожата (Категория 2)

Дразнене на очите (Категория 2)

Специфична токсичност за целеви органи - еднократна експозиция (категория 3)

Класификация съгласно директиви на ЕС 67/548 / ЕИО или 1999/45 / ЕО

Дразни очите, дихателната система и кожата.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране е съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограма

 

Сигнална дума                                 предупреждение – знак внимание

Предупреждение за опасност

H315               Предизвиква дразнене на кожата.

H319               Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335               Може да причини дразнене на дихателните пътища.

 

Предпазни мерки

P261               Избягвайте да вдишвате прах / дим / газ / мъгла / пари / спрей.

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахване контактните лещи, ако има такива и са лесни за премахвани. Продължете да изплаквате.

Допълнителна опасност:                 няма

Изявления

 

Съгласно изменена Европейска директива 67/548/ЕИО

Символ (и) за опасност                               знак внимание

R-фраза(и)

R36 / 37/38                 Дразни очите, дихателната система и кожата.

 

S-фраза(и)

S26                             В случай на контакт с очите, веднага ги изплакнете обилно с вода и

потърсете медицинска помощ.

 

2.3. Други опасности:                    няма

3. Състав/Информация за съставките

3.1. Вещества

Синоними:                            MSK-1 REAGENT

Молекулно вещество:          171,19 g/mol

4.МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи съвети

Консултирайте се с лекар. Покажете този информационен лист за безопасност на присъстващия лекар.

При вдишване

Ако се вдиша, преместете човека на чист въздух. Ако не диша, направете изкуствено дишане. Консултирайте се с лекар.

В случай на контакт с кожата

Измийте със сапун и обилно вода. Консултирайте се с лекар.

В случай на контакт с очите

Изплакнете обилно с вода в продължение на поне 15 минути и се консултирайте с лекар.

При поглъщане

Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Консултирайте се с лекар.

4.2 Най-важни симптоми и ефекти, както остри, така и забавени

Доколкото ни е известно, химичните, физичните и токсикологичните свойства не са били щателно изследвани.

4.3 Индикации за каквото и да било незабавна медицинска помощ и специално лечение:                 няма данни

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Използвайте воден спрей, устойчива на алкохол пяна, сух химикал или въглероден диоксид.

5.2 Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа

Въглеродни оксиди,

5.3 Съвети за пожарникарите

Носете автономни дихателни апарати за гасене на пожар, ако е необходимо.

5.4 Допълнителна информация

няма данни

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте лични предпазни средства. Избягвайте образуването на прах. Избягвайте да вдишвате пари, мъгла или газове. Осигурете адекватна вентилация. Евакуирайте персонала в безопасни зони. Избягвайте да дишате прах.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не позволявайте на продукта да попадне в канализацията.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Вземете и организирайте изхвърлянето на излишните материали, без да се образува прах. Почистете и загребете. Съхранявайте в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне.

6.4 Позоваване на други раздели

За изхвърляне вижте раздел 13.

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Избягвайте контакт с кожата и очите. Избягвайте образуването на прах и аерозоли.

Осигурете подходяща изпускателна вентилация на местата, където се образува прах. Нормални превантивен мерки за противопожарна защита.

7.2 Условия за безопасно съхранение, включително несъвместимости

Съхранявайте на хладно място. Съхранявайте контейнера плътно затворен на сухо и добре проветриво място.

7.3 Специфични крайни употреби

няма данни

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА / ЛИЧНА ЗАЩИТА

8.1 Контролни параметри

Компоненти с параметри за контрол на работното място

8.2 Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Работете в съответствие с добрата индустриална хигиена и практика за безопасност. Измийте ръцете преди почивки и в края на работния ден.

Лични предпазни средства

Защита на очите / лицето

Предпазни очила със странични екрани в съответствие с EN166. Използвайте тествано оборудване за защитата на очите и одобрени, съгласно подходящи правителствени стандарти като NIOSH (САЩ) или EN 166 (ЕС).

Защита на кожата

Дръжка с ръкавици. Преди употреба ръкавиците трябва да бъдат инспектирани. Използвайте подходяща техника за отстраняване на ръкавици (без да докосвате външната повърхност на ръкавицата), за да избегнете контакт на кожата с този продукт. Отървете се от замърсените ръкавици след употреба в съответствие с приложимите закони и добри лабораторни практики. Измийте и подсушете ръцете.

Защита на тялото

Непромокаемо облекло, Типът защитно оборудване трябва да бъде избран в съответствие с концентрацията и количеството на опасното вещество на конкретното работно място.

Защита на дихателните пътища

За защита от излагане на опасности използвайте респиратор за частици тип P95 (US) или тип P1 (EU EN 143). За защита използвайте касети за респиратор тип OV / AG / P99 (САЩ) или тип ABEK-P2 (EU EN 143). Използвайте респиратори и компоненти, тествани и одобрени съгласно подходящи държавни стандарти като NIOSH (САЩ) или CEN (ЕС)

 

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация за основните физични и химични свойства

а) Външен вид:                   Форма: Прах

Цвят: кафявосив

b) Мирис:                              няма налични данни

c) Праг на миризма:             няма налични данни

d) рН:                                     2,2 - 3,0 при 580 g / l при 20 ° C

е) Точка на топене /

точка на замръзване:            260 °C – Разтопява се при нагряване.

f) Начална точка на кипене и

диапазон на кипене:                                    няма налични данни

g) Точка на възпламеняване:          няма налични данни

h) Скорост на изпаряване:              няма налични данни

i) Запалимост (твърдо вещество, газ):       няма налични данни

j) Горна / долна граница

на запалимост и иксплозия:                                  няма налични данни

k) Налягане на парите;        няма налични данни

l) Плътност на парите:         няма налични данни

m) Относителна плътност:  1440 g / cm3 при 20 ° C

н) Разтворимост във вода:  1.200 g / l при 20 ° C - слабо разтворим

o) Коефициент на разпределение:

n- октанол / вода:                 няма налични данни

p) температура на самозапалване: няма налични данни

q) температура на разлагане:          няма налични данни

r) Вискозитет:           няма налични данни

s) Експлозивни свойства:   няма налични данни

t) Окислителни свойства:   няма налични данни

 

9.2 Друга информация за безопасност

Насипна плътност:              0,71 g / l

Разтворимост в друг

Разтворители:                       етанол 1 g / l при 20 ° C

 

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност

няма данни

10.2 Химична стабилност

няма данни

10.3 Възможност за опасни реакции

няма данни

10.4 Условия, които трябва да се избягват

няма данни

10.5 Несъвместими материали

Силни окислители

10.6 Опасни продукти на разпадане

Други продукти на разлагане - няма налични данни

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информационни онтоксикологични ефекти

Остра токсичност

няма данни

Корозия / дразнене на кожата

няма данни

Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите

няма данни

Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

няма данни

Мутагенност на зародишните клетки

Генотоксичност in vitro - Хамстер - фибробласт

Цитогенетичен анализ

Канцерогенност

IARC:                        няма налични данни

Репродуктивна токсичност

няма данни

Специфична токсичност за целеви органи - еднократна експозиция

Вдишване - Може да причини дразнене на дихателните пътища.

Специфична токсичност за целеви органи - многократна експозиция

няма данни

Опасност от аспирация

няма данни

Потенциални ефекти върху здравето

Вдишване:               може да бъде вредно при вдишване. Причинява дразнене на

дихателните пътища.

Поглъщане:             Може да бъде вредно при поглъщане.

Кожа:                        Може да бъде вредна, ако се абсорбира през кожата.

Предизвиква дразнене на кожата.

Очи:                           Предизвиква сериозно дразнене на очите

 

Признаци и симптоми на експозиция

Доколкото ни е известно, химичните, физичните и токсикологичните свойства не са били щателно изследвани.

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Токсичност

няма данни

12.2 Устойчивост и разградимост

няма данни

12.3 Биоакумулиращ потенциал

няма данни

12.4 Подвижност в почвата

няма данни

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

няма данни

12.6 Други неблагоприятни ефекти

няма данни

13. ИНСТРУКЦИИ ЗА УТИЛИЗИРАНЕ

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Предлагайте излишната и нерециклируемите продукти на лицензирана компания за обезвреждане. Свържете се с лицензиран професионална фирма за извозване на отпадъците за изхвърляне на този материал. Разтворете или смесете материала с горим разтворител и изгаряне в химичен комбинат, оборудвано с дожигател и скрубер.

Замърсена опаковка

Изхвърлете като неизползван продукт.

14. ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

14.1 номер на ООН

ADR / RID: - IMDG: - IATA: -

14.2 Истинско име за доставка на ООН

ADR / RID:    Неопасни товари

IMDG:            Неопасни товари

IATA:                         Неопасни товари

14.3 Клас (ове) на транспортна опасност

ADR / RID: - IMDG: - IATA: -

14.4 Опаковъчни групии

ADR / RID: - IMDG: - IATA: -

14.5 Опасности за околната среда

ADR / RID: няма                  IMDG Морски замърсител: не       IATA:                         не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителя

няма данни

15. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ

Този лист с данни за безопасност отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/200 6.

15.1 Специфични за веществото или сместа разпоредби / законодателство за безопасност, здраве и околна среда

няма данни

15.2 Оценка на химическата безопасност

няма данни

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Повече информация

Смята се, че горната информация е вярна, но не претендира да бъде изчерпателна и ще бъде използвана само като ориентир. Данните в настоящия документ се основават на познанията ни към настоящия момент, приложими за продукта по отношение на подходящите предпазни мерки. Това не представлява гаранция за свойствата на продукта. Central Drug House ООД и нейните филиали не носят отговорност за всякакви щети, възникнали в резултат на работа или контакт с горния продукт.